【 2017.06.28 】

 FASHION MAGAZINE "CLASSY."


【 2017.04.24 】

 FASHION MAGAZINE "RUDO"


【 2017.04.24 】

 FASHION MAGAZINE "smart"


【 2017.03.31 】

 BICYCLE MAGAZINE "Bicycle Style Magazine"


【 2017.03.24 】

 FASHION MAGAZINE "smart"


【 2017.03.13】

 MONO MAGAZINE "Mono Max"


【 2017.03.10】

 FASHION MAGAZINE "FINE BOYS"


【 2017.02.24】

 FASHION MAGAZINE "smart"


【 2017.01.24】

 FASHION MAGAZINE "smart"


【 2017.01.10 】

 FASHION MAGAZINE "MEN'S JOKER"


【 2017.01.10 】

MONO MAGAZINE "Mono Max"


【 2016.12.23 】

 FASHION MAGAZINE "ViVi"


【 2016.11.10 】

 MONO MAGAZINE "Mono Max"


【 2016.10.30 】

 FASHION MAGAZINE "FINE BOYS"


【 2016.10.24 】

 FASHION MAGAZINE "smart"


【 2016.10.10 】

 FASHION MAGAZINE "Samurai ELO"


【 2016.09.24 】

RUDO  Nov.


【 2016.08.17 】

SHOWROOM " adonust" 


【 2016.07.23 】

 FASHION MAGAZINE "smart"